FAQ

Veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Is Paswerk een bedrijf?

Ja, Paswerk functioneert in de praktijk als een gewoon bedrijf. Paswerk is juridisch een Gemeenschappelijke Regeling van de vier samenwerkende gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland. Paswerk heeft geen winstoogmerk, maar is een non-profit bedrijf. Paswerk werkt echter (net als heel veel commerciële bedrijven) met een meerjarenstrategie, een jaarbegroting, tussentijdse exploitatierekeningen en een financieel jaarverslag. Paswerk werkt intern en extern als een gewoon bedrijf. Werkgevers die medewerkers van Paswerk inhuren en opdrachtgevers die werk aan Paswerk bedrijven uitbesteden ontvangen zakelijke offertes, overeenkomsten en facturen op basis van marktconforme tarieven (inclusief Algemene leveringsvoorwaarden). Leveranciers van producten en diensten aan Paswerk leveren eveneens op basis van zakelijke offertes, overeenkomsten en facturen op basis van marktconforme tarieven (inclusief Inkoopvoorwaarden).

Wie werken er bij Paswerk?

Paswerk heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. De huidige medewerkerspopulatie van Paswerk bestaat uit medewerkers met een indicatie uit de Wet Sociale Werkvoorziening (wsw). Zij hadden op 1 januari 2015 deze indicatie. Op die datum is de Participatiewet inwerking getreden en is het verlenen van nieuwe wsw-indicaties gestopt. Per 1 januari 2015 werkten 975 wsw-medewerkers bij Paswerk. Door natuurlijk verloop (pensioen, verhuizing of voortijdig overlijden) neemt het aantal medewerkers voorspelbaar af met 40-50 per jaar. Per 1 januari 2019 waren 825 wsw-medewerkers en per maart 2020 waren er 750 in dienst van Paswerk.

Wat kan Paswerk voor werkgevers betekenen?

De unit Paswerk Detacheren kan medewerkers op basis van detachering bij werkgevers aan het werk helpen. Deze unit richt op duurzame inzet van medewerkers bij werkgevers. Dit gebeurt alleen via detachering, niet via uitzending, payrolling of werving & selectie. Deze unit bemiddelt voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en die onder de oude wsw-regeling vallen. Andere medewerkersdoelgroepen (werkzoekenden vanuit werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, statushouders en andere vormen van re-integratie) worden bediend door het regionale Werkgevers Servicepunt.

Wat kan Paswerk voor opdrachtgevers betekenen?

Diverse Paswerk bedrijven leveren diensten aan externe opdrachtgevers. Dit zijn bedrijven, maar ook overheden en non-profit organisaties. De variatie in de geleverde diensten is groot: assemblage, grafische diensten, postbezorging, verpakkingsopdrachten, schoonmaak, beheer openbare ruimte, inpakken/verpakken, was sorteren/vouwen, metaalbewerking, etc. De rode draad in alle diensten is: uitvoerende en facilitaire diensten voor opdrachtgevers. Paswerk heeft met de meeste opdrachtgevers langdurige samenwerking. De opdrachtgevers kunnen van Paswerk op aan en Paswerk heeft continuïteit in de opdrachten.

Van wie is Paswerk?

Paswerk is een bedrijf dat volledig eigendom is van de vier gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort). De juridische vorm is die van Gemeenschappelijke Regeling. Het bestuur van Paswerk wordt gevormd door de vier wethouders met Werk & inkomen in hun portefeuille. De dagelijkse leiding ligt bij de Algemeen directeur. Hij wordt bijgestaan door het Directie-overleg (Paswerk en Werkpas Holding) en het Operationeel managementteam (Paswerk).

Maakt Paswerk winst?

Paswerk is een publiek bedrijf met een publieke opdracht en grotendeels publieke financiering. Zij is niet winstgericht. Gemiddeld genomen zijn de opbrengsten en de kosten in evenwicht. De financiële cijfers van Paswerk zijn in de vorm van begrotingen en jaarrekeningen openbaar. Paswerk is financieel stabiel. Deze stabiliteit is in het belang van de vier eigenaarsgemeenten.

Waar werkt Paswerk?

Paswerk is een bedrijf voor inwoners van de vier gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en eigendom van deze gemeenten. De focus van de bedrijfsactiviteiten ligt daarom op deze regio. De hoofdvestiging van Paswerk ligt sinds eind negentiger jaren in Cruquius NH. Vaak wordt gedacht dat alle Paswerk medewerkers in Cruquius werken, maar dat is niet zo. Een derde van de medewerkers werkt in Cruquius, een derde werkt via de Unit Detacheren elke dag bij externe werkgevers in het hele zuiden van Noord-Holland. En een derde van de medewerkers werkt bij Paswerk bedrijven op locaties van opdrachtgevers (met name Schoonmaak, Groen en Business Post). Paswerk en haar gelieerde bedrijven werken ook op vele andere locaties in de regio.

Wat is de relatie tussen Paswerk en het Werkgevers Servicepunt?

Pasmatch Personeelsdiensten (gelieerd bedrijf) is partner in het Werkgevers Servicepunt voor de regio Zuid-Kennemerland en IJmond (kortweg WSP). De andere partners hierin zijn UWV en IJmond Werkt! (regio IJmond). Paswerk is dus indirect aangesloten. Omdat het WSP over veel en veel soorten vacatures van werkgevers beschikt, weet zij ook de weg te vinden naar de Paswerk Unit Detacheren.

Wie moet ik benaderen voor inkoop van Paswerk?

Paswerk werkt in het algemeen met vaste, vaak meerjarige, leveranciers van producten en diensten. Afhankelijk van het dienstensoort en de inkoopomvang kan aanbesteding plaatsvinden. Paswerk heeft een ‘mean & lean’ inkoopbeleid. Aan de deur wordt niet gekocht. Wij vragen er begrip voor dat wij geen spontane bezoeken van commerciële vertegenwoordigers van (potentiële) leveranciers kunnen honoreren. De inkoop ligt centraal bij de Unit Operationele support.

Heeft Paswerk een Ondernemingsraad?

Ja, Paswerk heeft een Ondernemingsraad. Zijn samenstelling, werkwijze, taken, etc. vloeien voort uit de Wet op de Ondernemingsraden.

Heeft Paswerk interne vertrouwenspersonen?

Ja, Paswerk heeft twee interne vertrouwenspersonen. Zij hebben een interne functie, gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Medewerkers met signalen of klachten over ongewenste omgangsvormen kunnen bij hen terecht. Hun bevindingen komen in het Sociaal jaarverslag.

Heeft Paswerk een Sociaal jaarverslag?

Ja, deze is openbaar en is hier op deze website te vinden.

Hoe weet ik wanneer er een vacature bij Paswerk is?

Als er een vacature voor een betaalde baan bij Paswerk (of gelieerde bedrijven) voor externe kandidaten is, dan wordt deze bekend gemaakt via een aantal mediakanalen. Deze kanalen zijn voor elke vacature: websites, sociale media, Indeed en regionale huis-aan-huiskranten. Vanwege administratieve lasten en privacyregelingen kunnen wij helaas geen open sollicitaties in behandeling nemen.

Kan ik als vrijwilliger bij Paswerk werken?

Paswerk (en gelieerde bedrijven) werken op sommige werklocaties ook met vrijwilligers. Bij vrijwilligersfuncties wordt (net als bij betaalde banen) de juiste match gezocht tussen vacature en kandidaat. Met elke vrijwilliger wordt een vrijwilligerscontract gesloten waarin de afspraken over en weer worden vastgelegd. Dat voorkomt misverstanden. Paswerk vindt het belangrijk om vrijwilligers de kans te bieden zinnig werk te verrichten, zich verder te ontwikkelen in een veilige, sociale werkomgeving en (indien mogelijk en passend) te re-integreren in betaalde banen. Iemand die vrijwilligerswerk binnen Paswerk kan en wil doen, kan zich melden bij de afdeling HRM.

Waar moet ik zijn met klachten over Paswerk?

Dat is een wel heel algemene vraag. In het algemeen geldt dat een klacht in de eerste plaats bekend moet worden gemaakt bij de contactpersoon (binnen Paswerk) van de betreffende samenwerking (werkgevers, opdrachtgevers, leveranciers, andere samenwerkingspartners). Als er een klacht is, dan moet hij of zij natuurlijk als eerste weten dat je niet tevreden bent. Dan kan er gezocht worden naar een oplossing of het voorkomen van ontevredenheid in een volgende situatie. Kom je er samen niet uit of is het een klacht van zwaarwegend belang, neem dan contact op met de leidinggevende of de begeleider. Hij of zij kan met de betreffende persoon een analyse maken van de klacht en bepalen hoe te handelen.

Bij wie moet ik zijn als ik vragen heb?

Paswerk heeft (samen met gelieerde bedrijven) een omvang van circa 900 medewerkers. Het is daarom handig om enige richting te geven aan de vele vragen die ons gesteld kunnen worden. Ons advies is om je eerst even te oriënteren op deze website. Hier op zijn antwoorden op heel veel vragen te vinden. Vragen over dienstverlening aan werkgevers kunnen worden gesteld aan de Unit Detacheren. Vragen over dienstverlening aan opdrachtgevers kunnen worden gesteld aan de desbetreffende Units. Voor vragen over financiële zaken kun je terecht bij de afdeling Financiële administratie. Media & pers kunnen voor vragen terecht bij de afdeling Communicatie.

Hoe kan ik de Paswerk wsw-medewerkers bereiken?

Soms willen organisatoren van evenementen of aanbieders van specifieke diensten en activiteiten graag de wsw-medewerkers van Paswerk informeren en benaderen. Paswerk heeft hier echter geen rol in en wij bieden hiervoor geen informatiekanalen. Dus geen verspreiding van externe informatie- en promotiemidelen via Paswerk kanalen. Dit geldt zowel voor commerciële partijen als voor overheids- en non-profitorganisaties. Paswerk stelt zich op het standpunt dat wij primair een bedrijf zijn dat voor werk moet (blijven) zorgen. Dat is onze ‘core business’. Wonen, gezondheid, cultuur, sport, recreatie en andere belangrijke thema’s in een mensenleven liggen niet bij Paswerk.

Heeft Paswerk een sponsorbeleid?

Ja, dat beleid is even simpel als kort. Paswerk doet niet aan sponsoring. In de eerste plaats, omdat dit niet past bij de publieke opdracht en bijbehorende financiering. In de tweede plaats, omdat Paswerk sinds 2015 krimpt in wsw-populatie en sindsdien flink moest bezuinigen.

Heeft Paswerk een advertentiebeleid?

Paswerk werkt voor de externe communicatie vanuit een Communicatieplan met afgestemde middelenmix en heel beperkte budgetten. Paswerk adverteert in principe niet en vanwege de kosten zo min mogelijk. Advertenties komen maar zeer beperkt voor en dan alleen voor heel specifieke doelen en doelgroepen. De externe communicatie wordt verzorgd door de afdeling Communicatie.

Snel contact?

Neem direct contact op!

Stel je vraag direct