ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN: Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland, gevestigd te Haarlem, handelende onder de naam “Paswerk”, op 11-8-2005 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Haarlem.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot verkoop en/of levering van goederen alsmede het tegen betaling verrichten van diensten, aangegaan door het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland, verder te noemen “Paswerk”.
 2. Waar opdrachtgever in deze voorwaarden vermeld staat kan ook koper worden gelezen.
 3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen of bepalingen zijn voor Paswerk slechts verbindend indien zij door de directie van Paswerk schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd, terwijl zij in dat geval enkel gelden voor de overeenkomst waarbij partijen de afwijkende bepalingen expliciet zijn expliciet zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en opdrachten

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Paswerk een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Aanvullingen en/of wijzigingen van een reeds verstrekte opdracht zijn eveneens slechts bindend voor Paswerk na schriftelijke bevestiging.
 2. Paswerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Paswerk is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens kennelijke fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Paswerk kenbaar behoorde te zijn.
 3. Door het geven van opdracht tot vervaardiging van een werk naar bepaalde gegevens of aanwijzingen, alsmede bij opdracht tot toepassing van geoctrooieerde werkwijzen, constructies of technische vindingen, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op auteurs-, merken-, of octrooirecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Paswerk voor eventuele schade indien een dergelijke inbreuk desondanks mocht zijn gemaakt.
 4. Tekeningen, ontwerpen en materialen waaronder stempels, matrijzen, modellen en gereedschap, welke voor rekening en in opdracht van een opdrachtgever worden vervaardigd blijven eigendom van Paswerk. Bij overschrijding van de totale, schriftelijk overeengekomen hoeveelheid materialen zullen de gemaakte kosten die aan het opnieuw vervaardigen van een zaak zijn verbonden, door opdrachtgever verschuldigd zijn. Paswerk heeft het recht de materialen te vernietigen indien gedurende vier achtereenvolgende jaren geen orders zijn ontvangen voor het met de materialen te vervaardigen artikel. Voor zover de hierboven bedoelde tekeningen, ontwerpen en materialen voor rekening en in opdracht van Paswerk worden of zijn vervaardigd en aan derden c q. een opdrachtgever ter hand worden gesteld ter vervaardiging van door Paswerk te verwerken producten c .q. door een opdrachtgever zelf te vervaardigen producten blijven zij het eigendom van Paswerk en dienen zij op eerste vordering weer ter beschikking te worden gesteld aan Paswerk. De hiervoor genoemde tekeningen, ontwerpen en materialen mogen niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven dan wel voor of door derden worden gebruikt behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paswerk.

Artikel 3 Levering

 1. Levering van goederen, door Paswerk aan de opdrachtgever vindt plaats op het ogenblik van verlaten van de goederen af adres Paswerk ter aflevering. Het vervoer van de goederen, ook die welke franco worden geleverd, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Zulks geldt ook wanneer het retourzendingen betreft.
 2. Paswerk heeft het recht gereed zijnde alsmede door derden aangeleverde goederen, welke, door oorzaken onafhankelijk van haar wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden terwijl Paswerk voorts gerechtigd is opslagkosten in rekening te brengen.
 3. Overeengekomen levertijden gelden niet als fatale termijnen. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden dient de opdrachtgever Paswerk schriftelijk in gebreke te stellen onder het stellen van een redelijke nadere termijn voor levering. Eerst na overschrijding van die termijn kan Paswerk aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 Prijzen

 1. De prijzen door Paswerk berekend gelden voor levering af adres Paswerk en zijn gebaseerd op inkoopprijs en andere kostenfactoren. Indien een van deze kostprijsbestanddelen na de orderbevestiging worden verhoogd met meer dan 5 %, heeft Paswerk het recht de verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen. Dit geldt ook ten aanzien van overeenkomsten, die door Paswerk in gedeelten worden uitgevoerd voor zover het op het tijdstip van intreden van de verhoging nog niet uitgevoerde gedeelten betreft.
 2. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Vervangen onderdelen en/of materialen worden eigendom van Paswerk.
 3. Alle prijzen luiden in euro’s, zijn netto exclusief emballage en exclusief BTW tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

 1. Elke overeenkomst als in deze bepalingen bedoelt, wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever op grond van in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. Paswerk is tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van Paswerk zekerheid heeft gesteld voor de tijdige nakoming van diens verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, terwijl enige verrekening door de opdrachtgever niet is toegestaan.
 3. Het is Paswerk toegestaan verkochte goederen in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd is Paswerk bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. De opdrachtgever is gehouden afzonderlijke facturen voor deelleveringen na 30 dagen te betalen. Hij is in geen geval gerechtigd een betaling van een leverantie te weigeren wegens reclames over andere leveranties.
 5. Zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan, hetgeen door hem – opeisbaar – verschuldigd is, is Paswerk gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Paswerk gerechtigd over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente in rekening in brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand. Alle redelijke kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, met betrekking van de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.
 7. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 6 Niet nakomen van verplichtingen door opdrachtgever

In geval de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert, onder curatele wordt gesteld, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel beslag op de goederen van de opdrachtgever is gelegd, zijn goederen onder bewind worden gesteld, zijn bedrijf wordt geliquideerd of de opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst na te komen, heeft Paswerk het recht om de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering te staken zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist onverminderd het recht van Paswerk terzake schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor alle goederen, onderdelen en materialen, waaronder die van derden, geldt dat zij gedurende de periode dat zij bij Paswerk berusten in beginsel niet zijn verzekerd door Paswerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of enigerlei schade, behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Paswerk, terwijl de opdrachtgever Paswerk vrijwaart tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden.
 2. Bij aflevering van ondeugdelijke producten en/of ondeugdelijke materialen, waaruit producten worden vervaardigd, is Paswerk gehouden voor vervanging van product en/ of materiaal zorg te dragen, voor zover de opdrachtgever dat wenst. Deze bepaling geldt echter niet in geval het hier een product en/of materiaal betreft dat door de opdrachtgever is verstrekt dan wel op aanwijzing van de opdrachtgever is gebruikt. In dit geval kan Paswerk slechts instaan voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de bewerking.
 3. Paswerk aanvaardt verder slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade welke het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Paswerk, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid zal steeds beperkt zijn tot maximaal het verzekerde bedrag. Indien de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 8 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Paswerk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Paswerk niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Paswerk worden daaronder begrepen.

Artikel 9 Reclames

 1. Reclames dienen schriftelijk en rechtstreeks bij de directie van Paswerk te worden ingediend binnen 8 dagen na aflevering van het werk c.q. product.
 2. In afwijking van hetgeen gesteld in artikel 9.1 dienen reclames op producten en/ of werk waarin levende producten en/of niet alcoholhoudende levensmiddelen zijn verwerkt op de werkdag volgende op levering schriftelijk en rechtstreeks bij de directie te worden ingediend.
 3. Goederen en/of werk waarover is gereclameerd mogen door de opdrachtgever (behoudens schriftelijke toestemming van Paswerk) niet worden  vervreemd, verwerkt of op enige andere wijze worden gewijzigd gedurende een periode van 2 werkdagen nadat de reclamering bij Paswerk is ontvangen. De opdrachtgever dient deze goederen en/of werk gedurende deze periode te bewaren zoals een goed huisvader betaamd. Gedurende deze periode heeft Paswerk het recht de goederen en/of werk te inspecteren om de rechtmatigheid van de reclamering vast te stellen. Opdrachtgever is gehouden medewerkers van Paswerk toegang te verlenen tot de goederen en/of werk waarover is gereclameerd.

Artikel 10 Geschillen

Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Paswerk. Niettemin heeft Paswerk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen Paswerk en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Paswerk, september 2005